Meer daden, minder woorden

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan echter niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eventueel op deze website opgenomen feitelijkheden, tarieven, kostenberekeningen of overige calculaties.

Op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld: teksten, grafisch materiaal, merken en logo's, zijn alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan informatie van deze site openbaar te maken of te verveelvoudigen.

U kunt op deze site links aantreffen naar sites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Wij, elke aan ons gelieerde rechtspersoon en de auteurs van de publicaties op deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot verlies of schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze site.

Het gebruik van deze site is voor eigen risico. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid van de hand wat betreft de onze eigen website alsmede de hierop aanwezige downloads, defecten, trojans, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website c.q. downloads. De site van MultiFlexx B.V. bevat diverse afgeschermde gedeeltes die enkel toegankelijk zijn voor een beperkte groep gebruikers, veelal met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Wanneer u geen gebruikersnaam en/of wachtwoord is verstrekt is het niet toegestaan de afgeschermde gedeeltes op de site onrechtmatig te gebruiken. Daarnaast is het niet toegestaan met behulp van een gebruikersnaam en/of wachtwoord op de afgeschermde gedeeltes in te loggen.

MultiFlexx B.V. kan niet garanderen dat haar site te allen tijde en zonder onderbrekingen en/of storingen toegankelijk is en is gerechtigd de site al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of te beëindigen. MultiFlexx B.V. is niet aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade.

Privacy statement

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van onze website, hierna te noemen 'site' van essentieel belang is voor onze bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Gebruiksdoel persoonsgegevens

Op de site dan wel op de hierop aanwezige downloads en/of Forms kunnen diverse soorten gegevens worden ingevuld en achtergelaten. De gegevens die u hierbij verstrekt worden met de uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. Deze informatie wordt gebruikt om de benodigde verklaring te kunnen verwerken. Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt zullen wij deze gebruiken om onze service naar u toe te optimaliseren. Ook verwerken wij uw gegevens louter om u op de hoogte te kunnen houden van voor u interessante wetenswaardigheden, actualiteiten en diensten, tenzij u daartegen bezwaar maakt via info@multiflexx.nl.

Links

Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op deze website. Indien onze site links bevat naar websites van derden zijn wij niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving van deze websites.

Diversen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in zowel de Disclaimer als het Privacy Statement. Op beide verklaringen is Nederlands recht van toepassing.

Vragen

Ingeval u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot onze Disclaimer en ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: info@multiflexx.nl. U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te laten passen of te laten verwijderen.

Beeldmerk

Beeldmerk MultiFlexx B.V, Westblaak 5b 3000 AM Rotterdam is gepubliceerd in depot door deposant H.W.J. Smeltekop, Helperpark 302 9701 BD Groningen Op 14.07.2010, 12.01 onder vermelding van nummer 1206525.