Cookie preferences
SettingsI agree
Actions speak louder than words
29 juli 2022, 00:00
Carlo Hoogsteder

Uitgebreidere informatieverstrekking

Bij de indiensttreding van een werknemer moet de werkgever meer informatie verstrekken aan de werknemer. Zo moet er worden medegedeeld wat de procedure is bij ontslag, de voorwaarden inzake de proeftijd, de vormen van betaald verlof en de wijze van het uitbetalen van het loon. Dit geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan na 1 augustus 2022. Een werknemer zonder vast arbeidspatroon moet worden geïnformeerd wanneer (mogelijke dagen en tijdstippen) hij kan worden ingeroosterd.

Voorspelbaar arbeidspatroon

Een werknemer kan na 26 weken in dienst te zijn het verzoek neerleggen voor een voorspelbaarder arbeidspatroon. Een werkgever moet hiermee instemmen wanneer dit mogelijk is voor de werkgever. Indien de werkgever niet akkoord gaat moet dit schriftelijk en gemotiveerd worden gemeld bij de werknemer binnen één maand (of binnen drie maanden wanneer het bedrijf minder dan tien werknemers heeft).

Nevenwerkzaamheden

De werkgever mag nevenwerkzaamheden alleen nog maar verbieden wanneer daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. De rechtvaardigingsgrond hoeft niet in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen. Het verbod moet doelmatig en noodzakelijk zijn, denk hierbij aan het beschermen van de gezondheid van de werknemer of het voorkomen van conflicterende belangen.

Studiekosten

De werkgever mag studiekosten voor verplichte opleidingen (vereist voor de uitvoering van de functie op grond van wetgeving of cao) niet op de werknemer verhalen. Daarnaast moeten alle redelijke kosten die worden gemaakt in het verband met de studie worden betaald door de werkgever. De studie moet onder werktijd kunnen worden gevolgd.

Back to the overview

  • Care
  • Technology
  • Business services
  • Education

Read further?